Regulamin

Regulamin korzystania z Katalogu Firm portalu Infoludek.pl


§ 1

Zasady ogólne

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie używane są poniższe wyrazy, należy je rozumieć następująco:

1) Administrator –  1Planet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Siennej 9, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000833817, NIP 851-324-69-63, REGON 385781714;

2) Katalog Firm – internetowy katalog firm prowadzony przez Administratora, w szczególności na stronie internetowej pod adresem http://katalog.infoludek.pl;

3) Przedsiębiorca – osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - prowadząca działalność gospodarczą;

4) Użytkownik – każda osoba, z wyjątkiem przedsiębiorców, która w korzysta ze strony Katalogu Firm, w szczególności poprzez obserwowanie wyników strony http://katalog.infoludek.pl;

5) Korzystający – Przedsiębiorca lub Użytkownik.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Katalogu Firm przez Korzystających.

3. Katalog Firm jest prowadzony i zarządzany przez Administratora.

4. Korzystający zobowiązany jest we własnym zakresie spełnić wymagania techniczne w zakresie niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Administratora, w postaci odpowiedniego sprzętu komputerowego, oprogramowania, połączenia z siecią Internet, przeglądarki internetowej i.t.p.

5. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające prawidłowe korzystanie z  Serwisu obejmują:

1) komputer osobisty lub inny kompatybilny albo urządzenie umożliwiające obsługę aplikacji mobilnej Serwisu;

2) dostęp do sieci Internet;

3) posiadanie konta e-mail;

4) dostęp do witryn www – poprawnie skonfigurowana przeglądarka www.

6. Odmienna lub niekompletna konfiguracja sprzętu komputerowego lub oprogramowania od wskazanych powyżej może prowadzić do braku możliwości korzystania z Serwisu.

7. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, poza tymi, które powszechnie występują przy korzystaniu z publicznej sieci teleinformatycznej.

 

§ 2

Zasady dodawania wpisów przez Przedsiębiorców

1. Przedsiębiorca umieszcza informacje o sobie (dalej: wpis) w sposób określony w Katalogu Firm na podstronie internetowej poświęconej zasadom dodawania wpisów, określającej warunki, niezbędne dane i ich rodzaj, okres ekspozycji wpisu oraz inne warunki dotyczące dokonywania wpisów i ich udostępniania użytkownikom. Dokonanie wpisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Warunkiem umieszczenia każdego wpisu (w tym podstawowego) w Katalogu Firm jest wniesienie opłaty na rzecz Administratora, określonej w udostępnionym przez Administratora cenniku.

3. Przedsiębiorca przekazując dane, informacje i materiały :

1) potwierdza, że jest podmiotem uprawnionym do rozporządzania przekazanymi utworami w stopniu umożliwiającym udostępnienie ich w Katalogu Firm i nieodpłatnie wyraża zgodę na ich udostępnianie przez Administratora lub inne osoby w taki sposób aby każdy miał do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, w szczególności na pośrednictwem Katalogu Firm, ponadto Przedsiębiorca akceptuje konieczność ich niezbędnego przystosowania do standardów Katalogu Firm oraz wyraża zgodę na udostępnianie tych utworów anonimowo;

2) potwierdza, że przekazane dane i informacje dotyczące jego działalności są rzetelne i zgodne z prawdą.

4. Przedsiębiorca wyraża zgodę na publikowanie w sąsiedztwie dotyczącego go wpisu subiektywnych ocen wyrażanych przez Użytkowników, dotyczących jego działalności oraz jakości oferowanych przez niego towarów i usług.

5. Przedsiębiorca wyraża ponadto zgodę na przytaczanie, w ramach wspomnianych wyżej ocen, okoliczności i faktów, przy czym przyjmuje do wiadomości, że Administrator nie jest zobowiązany do sprawdzania ich prawdziwości.

6. Administrator nie rozstrzyga sporów między Użytkownikami a Przedsiębiorcami dotyczących prawdziwości zamieszczonych opinii, w szczególności przytoczonych w ramach nich okoliczności. Przedsiębiorca jest natomiast uprawniony do zamieszczenia rzeczowej odpowiedzi na opublikowane przez Użytkowników treści.

7. W przypadku powzięcia przez Administratora informacji lub uzasadnionego przypuszczenia, że zamieszczone przez Przedsiębiorcę informacje są nieprawdziwe, lub że osoba dokonująca wpisu nie występowała w imieniu Przedsiębiorcy, którego wpis dotyczy; Administrator może wezwać osobę, która dokonała tego wpisu do potwierdzenia wiarygodności zamieszczonych informacji lub potwierdzenia, że była ona uprawniona do dokonania wpisu, w szczególności poprzez zażądanie odpisów dokumentów (np. wypisu z ewidencji działalności gospodarczej), wyznaczając jej do tego stosowny termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu Administrator jest uprawniony do usunięcia wpisu.

 

§ 3

Zasady korzystania z Katalogu Firm przez Użytkowników

1. Korzystanie przez Użytkowników z Katalogu Firm jest nieodpłatne.

2. Użytkownik uprawniony jest do wystawiania Przedsiębiorcom opinii dotyczących jakości oferowanych przez nich produktów lub usług, przy czym Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wystawiane opinie muszą stanowić rzetelną informację o Przedsiębiorcy. Użytkownik może w ramach opinii przytaczać okoliczności na jej potwierdzenie.

3. Użytkownik nie jest jednakże uprawniony do:

1) formułowania opinii bezpodstawnych oraz przytaczania nieprawdziwych faktów lub okoliczności;

2) naruszania dóbr osobistych Przedsiębiorcy lub innych osób;

3) zamieszczania w jakiejkolwiek postaci w treści opinii reklamy lub innej zachęty do korzystania z usług lub produktów innych – niż opiniowany Przedsiębiorca - osób, w szczególności poprzez umieszczenie w treści opinii odnośników do innych stron internetowych.

4. Administrator, w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że określona opinia sporządzona jest z naruszeniem powyższego ust. 3 pkt. 1-3, uprawniony jest do edycji lub usunięcia takiej opinii bez konieczności informowania o tym Użytkownika.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku otrzymania przez Administratora żądania udostępnienia danych użytkownika, sformułowanego przez uprawniony do tego organ publiczny, Administrator tych danych udzieli.

 

§ 4

Postanowienia szczególne

1. Wszystkich Korzystających obowiązują zasady netykiety.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść wystawianych opinii, zamieszczanych w Katalogu Firm przez Użytkowników.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za oferowane przez Przedsiębiorców usługi lub towary.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Katalogu Firm, wywołany przerwami technicznymi lub innymi przyczynami od Administratora niezależnymi.

5. Administratorowi przysługują majątkowe prawa autorskie do Katalogu Firm, obejmujące zarówno całość Katalogu jak i szatę i elementy graficzne, kod źródłowy oraz inne elementy jego struktury.

6. Akceptując niniejszy regulamin, Korzystający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora podanych danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 833, z późn. zm.), w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi oraz w celach marketingu i promocji usług Administratora i usług osób trzecich, a także na otrzymywanie informacji o rabatach, promocjach i nowościach w serwisie. Korzystającemu przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą oraz ich uaktualniania i poprawiania.

 

§ 5

Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących:

1) niewykonania przez Administratora usługi w świetle Regulaminu lub

2) nieterminowego lub nierzetelnego wykonania przez Administratora usługi w świetle Regulaminu,

Korzystający jest uprawniony do złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklama@infoludek.pl.

 

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu

1) 7 dni - w przypadku roszczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz

2) 21 dni - w przypadku roszczeń o których mowa w ust. 1 pkt 2.

 

3. W przypadku uwzględnienia reklamacji odpowiedzialność Administratora ograniczona jest do kosztów poniesionych przez Przedsiębiorcę na zamieszczenia wpisu.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 06 marca 2017. Do wpisów zamieszczonych przez Przedsiębiorców przed datą wejścia w życie niniejszego regulaminu, stosuje się po 06 marca  b. r. niniejszy regulamin, stosownie do ustępów poniższych.

2. Wpisy podstawowe dokonane przed 06 marca 2017 tracą ważność po trzech miesiącach od dodania, najpóźniej w dniu 06 czerwca 2017.

3. Wpisy dodane po dniu 06 marca 2017 zachowują ważność przez okres od trzech (3) do sześciu (6) miesięcy, w zależności od wybranego czasu prezentacji.

4. Wpisy, których termin ważności upłynął, będą usuwane, chyba że Przedsiębiorca przedłuży ważność wpisu przez upływem terminu ważności, dokonując stosownej opłaty.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego indywidualnego informowania o tym Użytkowników. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą obowiązywały od chwili ich opublikowania w Katalogu Firm.

6. Wszelkie spory związane z funkcjonowaniem Katalogu Firm strony będą w pierwszej kolejności starały się rozstrzygnąć polubownie.