Pomoc

Regulamin korzystania z Katalogu Firm portalu Infoludek.pl

§ 1

Zasady ogólne

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie używane są poniższe wyrazy należy je rozumieć następująco:

1) Administrator – 1Planet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, przy ul.Siennej 9, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000833817, NIP 851-324-69-63, REGON 38578171, e-mail: poczta@infoludek.pl 

2) Katalog Firm – Katalog firm prowadzony przez Administratora na stronie internetowej pod adresem http://katalog.infoludek.pl

3) Przedsiębiorca – osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

4) Użytkownik – każda osoba, z wyjątkiem przedsiębiorców, która w korzysta ze strony Katalogu Firm, w szczególności poprzez obserwowanie wyników strony http://katalog.infoludek.pl

5) Korzystający – Przedsiębiorca lub Użytkownik

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Przedsiębiorców i Użytkowników z Katalogu Firm.

3. Katalog Firm jest prowadzony i zarządzany przez Administratora.

§ 2

Zasady dodawania wpisów przez Przedsiębiorców

1. Przedsiębiorca umieszcza informacje o sobie (dalej: wpis) w sposób określony w Katalogu Firm na podstronie internetowej poświęconej zasadom dodawania wpisów, określającej warunki, niezbędne dane i ich rodzaj, okres ekspozycji wpisu oraz inne warunki dotyczące dokonywania wpisów i ich udostępniania użytkownikom. Dokonanie wpisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Warunkiem umieszczenia wpisu w Katalogu Firm jest wniesienie opłaty na rzecz Administratora, określonej w udostępnionym przez Administratora cenniku.

3. Przedsiębiorca przekazując dane, informacje i materiały :

1) potwierdza, że jest podmiotem uprawnionym do rozporządzania przekazanymi utworami w stopniu umożliwiającym udostępnienie ich w Katalogu Firm i nieodpłatnie wyraża zgodę na ich udostępnianie przez Administratora lub inne osoby w taki sposób aby każdy miał do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, w szczególności na pośrednictwem Katalogu Firm, ponadto; Przedsiębiorca akceptuje konieczność ich niezbędnego

2) przystosowania do standardów Katalogu Firm oraz wyraża zgodę na udostępnianie tych utworów anonimowo;
Potwierdza, że przekazane dane i informacje dotyczące jego działalności są rzetelne i zgodne z prawdą.

4. Przedsiębiorca wyraża zgodę na publikowanie w sąsiedztwie dotyczącego go wpisu subiektywnych ocen wyrażanych przez użytkowników, dotyczących jego działalności oraz jakości oferowanych przez niego towarów i usług.

5. W przypadku powzięcia przez Administratora informacji lub uzasadnionego przypuszczenia, że zamieszczone przez Przedsiębiorcę informacje są nieprawdziwe lub, że osoba dokonująca wpisu nie występowała w imieniu Przedsiębiorcy, którego wpis dotyczy; Administrator może wezwać osobę, która dokonała tego wpisu do potwierdzenia wiarygodności zamieszczonych informacji lub potwierdzenia, że była ona uprawniona do dokonania wpisu, w szczególności poprzez zażądanie odpisów dokumentów (np. wypisu z ewidencji działalności gospodarczej), wyznaczając jej do tego stosowny termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu Administrator jest uprawniony do usunięcia wpisu.

 

§ 3

Zasady korzystania z Katalogu Firm przez Użytkowników

1. Korzystanie przez Użytkowników z Katalogu Firm jest nieodpłatne.

2. Użytkownik uprawniony jest do wystawiania Przedsiębiorcom opinii dotyczących jakości oferowanych przez nich produktów lub usług, przy czym Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wystawiane opinie muszą stanowić rzetelną informację o Przedsiębiorcy. Użytkownik może w ramach opinii przytaczać okoliczności na jej potwierdzenie.

3. Użytkownik nie jest jednakże uprawniony do:

1) formułowania opinii bezpodstawnych oraz przytaczania nieprawdziwych faktów lub okoliczności,
2) naruszania dóbr osobistych Przedsiębiorcy lub innych osób,
3) zamieszczania w jakiejkolwiek postaci w treści opinii reklamy lub innej zachęty do korzystania z usług lub produktów innych – niż opiniowany Przedsiębiorca - osób, w szczególności poprzez umieszczenie w treści opinii odnośników do innych stron internetowych.

 

4. Administrator, w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że określona opinia sporządzona jest z naruszeniem powyższego ust. 4 pkt. 1-3, uprawniony jest do edycji lub usunięcia takiej opinii bez konieczności informowania o tym Użytkownika.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku otrzymania przez Administratora żądania udostępnienia danych użytkownika, sformułowanego przez uprawniony do tego organ publiczny, Administrator tych danych udzieli.

§ 4

Postanowienia szczególne

1. Wszystkich użytkowników serwisu obowiązują zasady netykiety.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść wystawianych opinii, zamieszczanych w Katalogu Firm przez Użytkowników.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za oferowane przez Przedsiębiorców usługi lub towary.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Katalogu Firm, wywołany przerwami technicznymi lub innymi przyczynami od Administratora niezależnymi.

5. Administratorowi przysługują majątkowe prawa autorskie do Katalogu Firm, obejmujące zarówno całość Katalogu jak i szatę i elementy graficzne, kod źródłowy oraz inne elementy jego struktury.

6. Akceptując niniejszy regulamin, Korzystający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora podanych danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 833, z późn. zm.), w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi oraz w celach marketingu i promocji usług Administratora i usług osób trzecich, a także na otrzymywanie informacji o rabatach, promocjach i nowościach w serwisie. Korzystającemu przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą oraz ich uaktualniania i poprawiania.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w Katalogu Firm.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego indywidualnego informowania o tym Użytkowników. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą obowiązywały od chwili ich opublikowania w Katalogu Firm.

3. Wszelkie spory związane z funkcjonowaniem Katalogu Firm strony będą w pierwszej kolejności starały się rozstrzygnąć polubownie.